ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

és

www.fishingang.hu Weboldal használatához

 

Tájékoztatjuk, hogy az www.fishingang.hu domainen működő weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Weboldalt, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja!

Tartalom, fejezetek:

1.         Általános rendelkezések

2.         A felelősség korlátozása

3.         Szerzői jog

4.         Panaszügyintézés

5.         Egyebek

6.         Felhasználási feltételek elfogadása

 

1. Általános rendelkezések

1.1.  Az Üzemeltető adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Név: Bogár András

E-mail: info@fishingang.hu

Telefon: +36 30 898 7045

Szerződés nyelve: magyar, a szerződést az üzemeltető iktatja

1.2. Az Üzemeltető tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Elérhetőség: https://www.tarhely.eu; (+36) tel: 1 789 2789; info@tarhely.eu

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

1.3.Weboldal megtekintésével, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Weboldal használója között. Ön mint a Weboldal használója (a továbbiakban: Vásárló) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem eszközölhet.

1.4. A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.5. A Felek megállapodnak, hogy a vásárló nem jogosult elállni a leadott megrendeléstől, az adott megrendelés vonatkozásában létrejött egyedi szerződést nem jogosult felmondani.

 

2. A felelősség korlátozása

2.1. A Weboldalon előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon.

2.2. Az egyes termékek színeit a Vásárló számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. 

2.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

2.4. A Weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

• Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

• Bármely szoftver nem megfelelő működése.

• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

2.5. A Weboldal nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldal áruházhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

2.6. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. Szerzői jog

3.1. A Weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Weboldal üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat az Üzemeltető fenntartja. Különösen tilos a Weboldalból letöltött tartalmat a Weboldalon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a Vásárló elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

3.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vásárló vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

3.3. A Weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

3.4. Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal hírnevének és érdekeinek.

  1. Panaszügyintézés

4.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.

4.2. A Vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Weboldal elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

4.3. A Weboldal a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

4.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Weboldal egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Weboldal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Weboldal által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

  1. Egyebek

5.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.  

5.2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken:  http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

 

  1. Felhasználási feltételek elfogadása

A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.